PRIVACYVERKLARING

 1. In deze privacyverklaring informeert Adfizi B.V., gevestigd te Goor aan de Nieuwenkampsmaten 6 09 (“Adfizi”), over de verplichtingen waaraan zij voldoet ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Zij legt hierin uit wat zij doet in het kader van de AVG, waarom zij dat doet en hoe zij dat doet.

Vooraf merkt Adfizi op ten aanzien van de tekst van haar website dat deze gegevens uitsluitend zijn opgenomen in het kader van algemene informatie en dat deze ook slechts als zodanig zijn bedoeld. Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend. Adfizi is niet aansprakelijk voor enige schade die kan ontstaan als gevolg van onduidelijkheid of onvolledigheid van de gegevens op de website. Adfizi garandeert de betrouwbaarheid niet van het verzenden van informatie aan haar via e-mail of via onze website. Ook garandeert Adfizi niet dat informatie die haar via e-mail of haar website wordt gestuurd haar strikt vertrouwelijk en ongeschonden bereikt.

 1. Deze privacyverklaring heeft betrekking op persoonsgegevens als bedoeld in de AVG. Persoonsgegevens zijn gegevens die betrekking hebben op een identificeerbare of geïdentificeerde natuurlijke persoon.
 2. Rechtsgrond verwerking persoonsgegevens
  • Adfizi is als verwerkingsverantwoordelijke ingevolge de AVG te beschouwen en als zodanig verwerkt zij persoonsgegevens van personen ten aanzien waarvan zij de administratie verzorgt, in de ruimste zin des woords. Voor deze verwerking dient volgens de AVG een rechtsgrond te zijn en die zal hierna worden omschreven.
  • Adfizi verwerkt persoonsgegevens omdat dit vereist is voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht die zij heeft gesloten met haar opdrachtgever. Volgens deze overeenkomst van opdracht verricht Adfizi boekhoudkundige en administratieve werkzaamheden, waarbij deze persoonsgegevens noodzakelijk zijn.
  • Daarnaast verwerkt Adfizi in sommige gevallen persoonsgegevens op basis van een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld in voorkomend geval op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Zonder de betreffende persoonsgegevens is Adfizi niet in staat te voldoen aan deze wettelijke verplichting om deze persoonsgegevens te verwerken. Dat brengt met zich mee dat de opdrachtgevers van Adfizi verplicht zijn om deze persoonsgegevens – daarop heeft de wettelijke verplichting betrekking – aan Adfizi te verstrekken.
 3. Betrokkenen zijn buiten het in 3.3 gestelde niet verplicht hun persoonsgegevens te verstrekken aan Adfizi, behoudens het geval dat zij daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven. Voor wat betreft de overeenkomsten die zijn gesloten voordat deze privacyverklaring is afgegeven, wordt deze toestemming geacht te zijn gegeven bij de uitvoering door Adfizi van de overeenkomst van opdracht met betrokkenen. Bij het sluiten van overeenkomsten van opdracht met betrokkenen nadat deze privacyverklaring is afgegeven zal Adfizi betrokkenen telkens expliciet om toestemming vragen tot het verstrekken van hun persoonsgegevens. In beide gevallen hebben betrokkenen het recht deze toestemming in te trekken, doch dat zal tot gevolg hebben dat Adfizi haar met betrokkene overeengekomen werkzaamheden niet meer zal kunnen verrichten.
 4. Rechten betrokkene
  • Een betrokkene heeft te allen tijde het recht zijn toestemming voor bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens in te trekken. Dat recht heeft niet alleen betrekking op een bepaalde verwerking door Adfizi van deze gegevens, doch ook op alle verwerkingen van die gegevens. Intrekking van die toestemming zal wel tot gevolg hebben dat Adfizi haar werkzaamheden voor betrokkene niet meer kan verrichten omdat deze persoonsgegevens, in het bijzonder de verwerking daarvan, voor de uitvoering van deze werkzaamheden noodzakelijk zijn.
  • De rechten van de betrokkene ten aanzien van de door Adfizi bewerkte persoonsgegevens zijn voorts het recht op inzage van zijn gegevens, het recht van correctie van zijn gegevens indien deze niet kloppen en het recht van verwijdering van deze gegevens. Bij het recht op verwijdering van deze gegevens dient rekening te worden gehouden met het feit dat op Adfizi de verplichting rust om de wettelijk bepaalde bewaartermijnen na te leven.
 5. De ontvangers van de persoonsgegevens zijn:
 • Alle medewerkers van Adfizi, die belast zijn met de uitvoering van de werkzaamheden die Adfizi in het kader van de met betrokkene gesloten overeenkomst van opdracht dient te verrichten. Deze medewerkers zijn goed geïnformeerd over de wijze van de verwerking van de persoonsgegevens en de essentie om deze verwerking zorgvuldig te laten plaatsvinden. Ook worden deze medewerkers alle periodiek bijgeschoold over de verplichtingen die zij bij de uitvoering van deze werkzaamheden dienen te na te komen;
 • De instanties waar Adfizi de resultaten moet indienen, die zijn verkregen bij de uitvoering van de door betrokkene verstrekte opdracht, zoals onder meer de belastingdienst en de kamer van koophandel. Op deze ontvangers rust een wettelijke verplichting om op de in de AVG voorgeschreven wijze met deze gegevens te handelen.
 1. Bij de uitvoering van de werkzaamheden voor haar opdrachtgevers zal Adfizi derden kunnen en soms moeten inschakelen die persoonsgegevens in haar opdracht verwerken. In het kader van de op Adfizi rustende verantwoordingsplicht zal Adfizi in dergelijke gevallen een verwerkersovereenkomst sluiten met deze derden, die voldoet aan de in de AVG genoemde eisen. Hierdoor is zorgvuldige verwerking van de persoonsgegevens van de opdrachtgevers gewaarborgd.
 2. Volledigheidshalve merkt Adfizi op dat zij niet het voornemen heeft de persoonsgegevens van haar opdrachtgevers door te geven buiten de EU, laat staan aan een internationale organisatie.
 3. Adfizi bewaart de persoonsgegevens van betrokkene niet langer dan noodzakelijk is voor de uitvoering van haar dienstverlening. Zij zal daarbij de termijnen in acht nemen die de wet bepaalt voor het bewaren van de administratie van haar opdrachtgevers.
 4. De betrokkene bij de persoonsgegevens heeft ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens het recht een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder van Adfizi, die is te bereiken via info@adfizi.nl.
 5. Adfizi maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming als bedoeld in de AVG.

Goor, 2 juli 2018

Adfizi B.V.